Leiderschap in de academische context

Kwantitatieve studie

Het kwantitatieve deel van ons project omvatte een grootschalige cross-sectionele vragenlijst, met als doel te onderzoeken in hoeverre de verschillende leiderschapsrollen die werden gevonden in het eerdere kwalitatieve onderzoek, geassocieerd waren met diverse uitkomsten binnen de specifieke context van een universiteit.

Onderzoeksdesign

Voor dit onderzoek werd een online vragenlijst ontworpen en geïmplementeerd met behulp van het Qualtrics-platform. Hierbij konden deelnemers aangeven hoe ze verschillende leiderschapsgedragingen en -rollen binnen hun eigen team percipieerden, evenals verschillende uitkomsten op individueel en teamniveau. De specifieke leiderschapsrollen en -gedragingen die in de vragenlijst werden gebruikt, zijn hier te vinden.

Om een uitgebreide steekproef te waarborgen, werd de link om deel te nemen aan het onderzoek per e-mail verspreid naar alle medewerkers van de universiteit, en de vragenlijst kon zowel in het Nederlands als in het Engels worden ingevuld. Op die manier konden we een diverse groep deelnemers bereiken met uiteenlopende achtergronden en functies binnen de organisatie. Belangrijk om op te merken is dat mensen de vragenlijst enkel als teamlid konden invullen en niet als formele leider, om ook een adequate steekproef in bestuursteams te werven.

  Deelnemers

  Na data cleaning bedroeg het totale aantal deelnemers dat in de analyse werd opgenomen 918 personen. In dit gedeelte zullen verschillende demografische gegevens met betrekking tot de deelnemers worden besproken.

  De volgende diagram toont de verdeling van onze deelnemers over verschillende leeftijdsgroepen. Ongeveer de helft van onze deelnemers valt binnen de leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar, terwijl de andere helft binnen de leeftijdsgroep van 41 tot 70+ jaar valt.

  De volgende diagram illustreert de genderverdeling binnen onze steekproef van deelnemers. De meerderheid van de deelnemers identificeerde zich als vrouw (66,2%), gevolgd door mannelijke deelnemers (31,9%). 

  Het volgende diagram biedt een visuele weergave van de verdeling van onze deelnemers over verschillende teams aan de universiteit: bestuursteams, POC-teams (Permanente Onderwijscommissie, verantwoordelijk voor de organisatie van de onderwijsprogramma's), onderzoeksteams en ATP-teams (teams van administratief of technisch personeel).

  Om de lengte van de online vragenlijst te beperken, werden deelnemers willekeurig doorverwezen naar een vragenlijst met leiderschapsgedragingen en -rollen voor óf de formele leider óf de teamleden. Aan het einde van de vragenlijst had elke deelnemer de keuze om ook de vragen met betrekking tot de leiderschapsrollen die ze nog niet hadden ingevuld, alsnog in te vullen.

  Dit diagram illustreert de relatieve verdeling van de deelnemers die uitsluitend de vragen met betrekking tot formele leiderschapsrollen hebben ingevuld, de vragen over leiderschapsrollen binnen het team hebben beantwoord, of degenen die ervoor kozen om beide sets vragen in te vullen.

  Dit volgende diagram toont de subset van onze steekproef die de vragen met betrekking tot formele leiderschapsrollen heeft ingevuld. Dit omvat deelnemers die exclusief deze vragen hebben beantwoord, evenals degenen die beide sets leiderschapsvragen hebben ingevuld. In totaal omvat deze subset 680 deelnemers. Het diagram illustreert verder de verdeling van de deelnemers over de verschillende soorten teams waar ze deel van uitmaakten.

  Dit laatste diagram geeft het segment van onze steekproef weer dat de vragen met betrekking tot leiderschapsrollen binnen het team heeft ingevuld. Dit omvat deelnemers die exclusief deze vragen hebben beantwoord, evenals degenen die hebben gereageerd op beide sets leiderschapsvragen, wat resulteert in een totaal van 635 deelnemers. Het taartdiagram toont ook de verdeling van deze deelnemers over verschillende soorten teams waar ze bij betrokken waren.